Нийт монгол улсад мөрдөгдөж байгаа стандартын жагсаалт
    Бүгдийг харах
    Бүгдийг хураах
    Худалдаж авах
Стандартын төрөл : 13.220.01   Гал түймрээс хамгаалах нийтлэг стандарт
Хамаарагдах стандартууд

12-2-143
Стандартын тухай тайлбар : 1 Энэхүү стандарт нь:
- шуурхай аюулгүй аврах гэрэлтүүлгийн тэмдэг, тэмдэглэгээ;
- цахилгаан техникийн (цахилгаан энерги хэрэглэдэг элемент бүхий) системүүд, гэрэлтүүлгийн систем ба нүүлгэн шилжүүлэлтийн замыг тэмдэглэхэд;
- дохиоллын тусгай хувцас ба тоног төхөөрөмж тээврийн бүх төрлийн хэрэгслүүдийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах харагдах тэмдэг гэх мэт тэмдэг тэмдэглэлүүдэд хамаарахгүй.
2 Энэхүү стандарт нь
MNS GOST R 12.2.143 : 2013
2
- Харанхуйд гэрэлтэгч тэмдгүүдийг ангилах;
- Гэрэлтэгч болон гэрэлтүүлэгч тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулахад тавих шаардлага;
- Гэрэлтэгч тэмдэг тэмдэглэгээнд тавигдах техникийн ерөнхий шаардлага. Нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө;
- Гэрэлтэгч болон гэрэлтүүлэгч тэмдэг тэмдэглэгээг бэлтгэх болон ашиглах үеийн хяналтын аргуудыг тогтооно.
3 Энэхүү стандарт нь дараах гэрэлтэгч тэмдэг тэмдэглэгээнд хамаарахгүй:
- Химийн эх үүсвэр бүхий тэмдэг тэмдэглэгээ (ХИС);
- Байнгын гэрэлтүүлэгч лампууд г.м.
Энэхүү стандартыг гэрэлтэгч болон гэрэлтүүлэгчийн тэмдэг тэмдэглэгээг бэлтгэх, угсрах, ашиглахад зайлшгүй мөрдөнө.
Аюулгүй байдлын шаардлагууд нь 7 дугаар хэсэгт заагдсан болно.
2 НормативХайх түлхүүр үгс : Гал түймрийн үед нүүлгэн шилжүүлэх гэрэлтэгч тэмдэг, тэмдэглэгээ, ангилал. Техникийн шаардлага. Хяналтын аргууд
12.105
Стандартын тухай тайлбар :

Энэ стандарт  шатамхай тоос үүсгэх нөхцөл бүхий үйлдвэрлэлийнтехнологи ажиллагаа, тоног төхөөрөмжид тавигдах тэсрэлт, галын аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий шаардлагыг тогтооно.

 

Цацраг идэвхт бодисын шатамхай тоостой орчин, технологийн ажиллагаа, тоног төхөөрөмжид хамаарахгүй.

 
Хайх түлхүүр үгс : Хөдөлмөр хамгааллын стандартын систем. Шатамхай тоосны тэсрэлт галын аюулгүй байдал, ерөнхий шаардлага
4244
Стандартын тухай тайлбар :

Энэхүү стандарт нь шинжлэх ухаан, техник, аж үйлдвэр, барилга, хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээгдэхүүн, түүний үйлдвэрлэлийн явцад оролцогчид, бүтээгдэхүүн хэрэглэгчид аливаа эд материалын үнэт зүйлс, хүрээлж байгаа орчинд учрах хохирлыг багасгах зорилгоор гал унтраахад оролцож байгаа галын байгууллагын ажилтан болон бусад хүмүүсийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах асуудлыг хангах, тээвэр технологи, бусад ажил, үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлагыг тогтооно. Бүтээгдэхүүний болон барилгын зураг төслийг хэрэгжүүлэх, хүрээлэн буй орчны нөөц объектыг ашиглах үеийн стандарт, техникийн баримт бичгийг боловсруулах үед, энэ стандартыг удирдлага болгоно.

 

 
Хайх түлхүүр үгс : Хөдөлмөр хамгаалалын систем.Галын аюулгүй байдал.Ерөнхий шаардлага
5282
Стандартын тухай тайлбар :

2.1 Энэ стандарт нь Монгол Улсын газрын хэвлийд газрын тосны хайгуул хийх, олборлох, боловсруулах, газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах, тээвэрлэх үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний үйл ажиллагаанд хамаарна.

 

 

 

2.2 Олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалттай байгууллага, аж ахуйн нэгж энэхүү стандартыг нэгэн адил дагаж мөрдөнө.

 

 

 

2.3 Гадаадын хөрөнгө оруулалт бүхий байгууллага, аж ахуйн нэгж, олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрөх бөгөөд уг стандартыг Стандартчиллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай харилцан зөшилцсөн байна.
Хайх түлхүүр үгс : Газрын тосны бүтээгдэхүүний галын аюулгүй байдал.Ерөнхий шаардлага.
6412
Стандартын тухай тайлбар : Энэхүү стандартаар Монгол улсын хэмжээнд гал унтраах анги, хэсэг, аврах нэгжид тавих шаардлагыг тогтооно.Хайх түлхүүр үгс : Гал унтраах анги, хэсэг, аврах нэгжид тавих шаардлага
8421-5
Стандартын тухай тайлбар : ISO 8421 –ын энэ хэсэгт утааны хяналтын салбарын нэр томъѐо ба тодорхойлолтуудыг тогтоосон. Ерөнхий нэр томъѐонуудыг ISO 8421-1-д оруулсан. Нэр томъѐонууд нь англи цагаан толгойн үсгийн дарааллаар байрласан, Англи , Франц хэлний үсгийн дараалал нэгэн адил.
Тайлбар: Нэр томъѐонуудын дугаар 5-аар эхэлсэн нь олон улсын энэ стандартын 5-р хэсэг гэснийг тэмдэглэсэн болно.Хайх түлхүүр үгс : ГАЛЫН АЮУЛААС ХАМГААЛАХ- ТАЙЛБАР ТОЛЬ 5-Р ХЭСЭГ: УТААНЫ ХЯНАЛТ
8421-3
Стандартын тухай тайлбар :

ISO 8421-ын энэ хэсэгт Гал  илрүүлэх ба дохиололын нэр томьёо, тодорхойлолтуудыг тогтоосон. Ерөнхий нэр томьёонуудыг 8421-1-д оруулсан.  3.1 ба 3.2-т  англи үсгийн дарааллаар байрласан. Англи, Франц үсгийн дараалал нэгэн адил.

 ТАЙЛБАР: Нэр томъёонуудын дугаар 5-аар эхэлсэн нь олон улсын энэ стандартын 5-р хэсэг гэснийг тэмдэглэсэн болно


Хайх түлхүүр үгс : Галын аюулаас хамгаалах - Тайлбар толь 3-р хэсэг: Галыг илрүүлэх ба дохиолох
8421-4
Стандартын тухай тайлбар :

Олон улсын галын аюулаас хамгаалах техникийн хороогоор батлагдсан тайлбар толь нь дараахь хэсгүүдээс бүрдэнэ.

            Унтраах хэрэгсэл;

Хөдөлгөөнт унтраагч;

Суурин унтраах систем; эдгээрт хамаарах нэр томъёо ба тодорхойлолтыг өгдөг Ерөнхий нэр  томъёонууд   нь  8421-1-д  хамрагдсан.  Англи,  Франц  хэлний   үсгийн

дарааллаар байна.

 

ТАЙЛБАР: Нэр томъёо бүр нь дугаараар  заасан тоо(эхний) 5 нь олон улсын стандартын

хэсгийн 5-ыг илэрхийлдэг.
Хайх түлхүүр үгс : Галын аюулаас хамгаалах-тайлбар толь Хэсэг 4: Гал унтраах төхөөрөмж
3261
Стандартын тухай тайлбар :

Галын аюулаас хамгаалах сорилын арга

-Тайлбар толь
Хайх түлхүүр үгс : Галын аюулаас хамгаалах сорилын арга -Тайлбар толь
Хуудас : « | 1 |  »